Samen sterk!

Missie en werkwijze

Doelstelling

De Gehandicaptenraad Hengelo vindt dat ieder mens zelfstandig deel moet kunnen nemen aan de samenleving. Voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte is dat alles behalve vanzelfsprekend. Daarom behartigen wij de collectieve belangen van deze mensen waardoor zij als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Werkwijze

Belangenbehartiging betekent voor de Gehandicaptenraad een voortdurende samenwerking met diverse groeperingen om te signaleren, te verbinden en tot resultaatgerichte acties te komen. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente is voor de raad essentieel om belangen op een effectieve manier te behartigen. De controle van wet- en regelgeving houdt daar nauw verband mee. Maar het behartigen van belangen heeft ook alles te maken met bewustwording en begrip bij onze (gezonde) medemens. Daarom geven wij informatieve en inzicht gevende voorlichting.

Met al onze activiteiten richten wij ons op het adviseren en monitoren van het gehandicaptenbeleid in de gemeente Hengelo en zien toe op de uitvoering van het VN- verdrag Handicap, delen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de algemene toegankelijkheid binnen de gemeente Hengelo. Daarbij gaan we uit van het motto van het VN- verdrag Handicap: ‘Niets over ons, zonder ons’.

Ga naar de inhoud