Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Premier Rutte in gesprek met minister De Jonge

Het kabinet-Rutte gaat het komende jaar een nieuw plan maken om de organisatie en uitgaven in de zorgsector anders in te richten. De zorg moet meer op regionaal niveau plaatsvinden.

“Gelet op de toekomstige zorgvraag die op ons afkomt en het feit dat we tegen de grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid van de zorg moeten we op tijd verkennen over hoe we de zorg organiseerbaar houden”, schrijft het kabinet in de begroting van VWS voor volgend jaar. Het plan voor de nieuwe structuur wordt voor de zomer van 2020 gepresenteerd.

Grensvlakken

Belangrijke basis van het nieuwe plan is dat zorgpartijen in de regio veel meer afspraken moeten maken op en rond de grensvlakken van de verschillende zorgdomeinen, om te beginnen voor kwetsbare groepen. VWS heeft een datasite en vouchers beschikbaar om tot een goed regiobeeld te komen, het proces in de regio te ondersteunen en de betrokkenheid van patiënten mogelijk te maken. “Het organiserend vermogen van zorgorganisaties moet worden versterkt om de samenwerking op te zoeken, zodat patiënten de goede, samenhangende zorg krijgen die zij nodig hebben”, aldus het kabinet.

Langs elkaar heen

“We zien in de praktijk bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen en over domeinen (Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz)) te wensen overlaat, waardoor mensen in de knel komen en professionals onbedoeld langs elkaar heen werken.”

Het kabinet wijst bijvoorbeeld op mensen die bij een huisarts komen voor problemen die eigenlijk bij de gemeente thuishoren, zoals problematische schulden of eenzaamheid. Of ouderen die in het weekend noodgedwongen op de spoedeisende hulp terecht komen en onnodig lang in het ziekenhuis liggen bij gebrek aan een alternatief. Of personen met verward gedrag die meer gebaat zijn bij opvang en huisvesting met goede begeleiding dan bij een opname in een instelling. Of jongeren die hun intensieve zorg moeten onderbreken omdat ze achttien jaar zijn geworden.

Dichtbij huis

“Als je zorg nodig hebt, ben je er niet mee bezig of je onder de Jeugdwet, Zvw, Wmo of Wlz valt”, stelt het kabinet. “Je hebt de juiste zorg nodig, op het juiste moment, op de juiste plek, van de juiste professional. Liefst dichtbij huis als dat kan. Of verder weg, als dat vanwege de kwaliteit nodig is. Het kan immers beter zijn om bepaalde complexe zorg te concentreren in instellingen waar ervaren teams de beste zorg aan de patiënt leveren.”

Meer samenwerking

Het kabinet vraagt aan de zorgsector ook meer inzet en samenwerking: “De urgentie wordt niet overal gevoeld of het ontbreekt aan visie hoe de (voor)zorg en ondersteuning in de regio slimmer en beter te organiseren. We kunnen de voortgang niet aan omstandigheden of toeval overlaten. Omwille van de betaalbaarheid en de organiseerbaarheid van de zorg is er meer nodig. Het vraagt erom dat partijen in beweging komen, de beweging vormen. De vrijblijvendheid voorbij.”

Prikkels

In het contourenplan zal het kabinet de prikkels bekijken en het toezicht. Verschillende partijen moeten hun rol pakken bij de domeinoverstijgende samenwerking en tastbare resultaten boeken. “Denk aan prikkels van gemeenten om de instroom in de langdurige zorg te verminderen en aan mogelijkheden om vanuit de langdurige zorg te investeren in het sociale domein. Op deze en andere wijze gaan we na hoe wet- en regelgeving kan bijdragen aan een betere organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.”

Het kabinet wil in samenspraak met betrokken partijen verkennen hoe de governance binnen het zorgstelsel “kan en moet worden versterkt” om de (toekomstige) zorgvraag in de regio in te kunnen vullen.

Bron: Skipr.nl (opent in een nieuw venster)

Ga naar de inhoud