Samen sterk!

Integrale Toegankelijkheid

Wonen, Zorg en Welzijn (WZW)

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van start gegaan. Deze wet vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de AWBZ. Het doel van de WMO is: MEEDOEN!

Alle burgers moeten aan onze maatschappij kunnen deelnemen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of buurtbewoners. Bij de projectgroep WZW kan een ieder terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij geven u graag advies bij het vinden van de juiste hulp of voorziening.

Bij een aanvraag voor een individuele voorziening wordt in toenemende mate gekeken naar de eigen mogelijkheden van de persoon en zijn of haar omgeving (de kanteling). Alle mogelijkheden (fysiek, mentaal en financieel) worden bij de indicatiestelling meegenomen. De leden van de projectgroep weten de weg in het aanbod van voorzieningen, weten hoe verschillende organisaties werken en hoe u van hun zorg of ondersteuning gebruik kunt maken.

Vervoer en Verstrekking

De gemeente is, binnen de WMO, verantwoordelijk voor de mobiliteit van personen die daarin een beperking ondervinden. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen met die beperking zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen leefomgeving. Denk hierbij aan taxi- en schoolvervoer, autoaanpassing, scootmobielen, rolstoelen enz. (zie verstrekkingenboek).

Mogelijkerwijs verstrekt de WMO verschillende voorzieningen die noodzakelijk zijn om zich te verplaatsen. Het gaat om voorzieningen die – naar verwachting – langer dan zes maanden noodzakelijk zijn. Voor tijdelijke voorzieningen kan een beroep worden gedaan op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat kan via de zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB)

Doel van de projectgroep
De projectgroep inventariseert problemen en draagt oplossingen aan voor knelpunten betreffende bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en ruimten binnen de gemeente Hengelo. Toetsing vindt plaats op basis van de Nederlandse Normering (NEN-norm)

Werkwijze
De projectgroep wil in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij nieuwbouwprojecten en verbouwingen binnen de gemeente. Tevens heeft de projectgroep structureel overleg met de gemeente aangaande Integrale Toegankelijkheid (IT overleg).

Werkzaamheden
Bij de werkzaamheden van de projectgroep BTB geldt als leidraad het huidige bouwbesluit en de NEN-norm 1814. Dit betreft o.m. het overbruggen van hoogteverschillen, eisen ten aanzien van liften, hellingen, trappen, deuren, inrichting, sanitair, gehandicaptenparkeerplaatsen en halteplaatsen openbaar vervoer.

Ga naar de inhoud